How to assemble a Finn Scooter

Throttle cut-off for a Finn Scooter | Finn Scooters

How to transport a Finn Scooter | Finn Scooter

Pre-ride check for the Finn Scooter | Finn Scooters

Riding a Finn Scooter

Safety Video for Finn Scooter

How to load a golf bag on the Finn Scooter

Charging a Finn Scooter